Career

Video Creator

We are looking for Video Creator

Candidate Qualifications

 • สามารถวางแผน คุมงาน สัมภาษณ์ บรีฟงานรายการวิดีโอได้
 • สามารถหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อเขียนสคริปต์สัมภาษณ์ขนาดยาวได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีไหวพริบ เป็นมิตร และมีความรับผิดชอบ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการทำสื่อ วิดีโอคอนเทนต์ 2-4 ปี
 • มีความเข้าใจและสนใจด้านศิลปะและการเล่าเรื่องด้วยวิดีโอ
 • มีภาวะผู้นำ สามารถนำทีมในการทำงานวิดีโอ
 • มนุษยสัมพันธ์ดี รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กล้าคิด กล้าทำ
 • มีความรับผิดชอบ แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน VDO Creator มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply This Position

Sales

We are looking for Sales

Candidate Qualifications

 • วางแผนการขายและปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
 • สร้างโอกาสในการหาลูกค้าใหม่และบริหารฐานลูกค้าเดิม
 • อำนวยความสะดวกลูกค้า ประสานกับทีมงาน เพื่อนำส่งงานของลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์
 • มีประสบการณ์ในสายงานเอเจนซี หรือสายงาน Online Marketing อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย รักการทำงานเป็นทีม
 • มีใจรักด้านการทำงานสายเอเจนซี ชอบความท้าทายแปลกใหม่อยู่เสมอ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบ และเก่งเรื่องการจัดการเวลาและความสัมพันธ์
Apply This Position

Business Development

We are looking for Business Development

Candidate Qualifications

 • มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และการสร้างโอกาสในการขาย
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สนับสนุน พัฒนา กำหนดทิศทางของทีมขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาด และการวางแผนพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถวิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาสินค้า และบริการของบริษัทเพื่อบรรลุเป้าหมาย
Apply This Position

Social Media Admin

We are looking for Social Media Admin

Candidate Qualifications

 • วางเเผนกลยุทธ์ในการซื้อโฆษณาช่องทางโซเชียลมีเดียเเละรายงานความเคลื่อนไหวทั้งงานภายในองค์กรเเละงานลูกค้าได้
 • สามารถจัดทำ Report และอธิบายให้ทางทีม และลูกค้าเห็นภาพได้
 • ดูเเลช่องทางการสื่อสารในเครือ BrandThink ไม่ว่าจะเป็น Facebook Page, YouTube, Instagram, TikTok เเละ Twitter
 • จบปริญญาตรี สาขาโฆษณา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วางเเผนเเละเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สื่อสารภายในเเละภายนอกทีมได้
 • มีความสามารถและความเข้าใจด้าน Digital Marketing เเละ Social Media ขั้น advanced
Apply This Position

Administrative officer

We are looking for Administrative officer

Candidate Qualifications

 •  จบการศึกษาในระดับปริญาตรี สายการจัดการ หรือการจัดการทั่วไป
 • กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • จัดการลำดับ และความสำคัญของงานได้ดี
 • ชอบการประสานงาน และเข้ากับทุกคนได้ดี
 • ใช้ Zoom และ MS Team ในการจัดการประชุมได้เป็นอย่างดี
 • เข้าใจกระบวนการทำงาน Production ทั้งในสาย Production House และ Digital Agency หากมีคุณสมบัตินี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากเคยมีประสบการณ์ทำงานใน Production House หรือธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Agency มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply This Position

Media Planner

We are looking for Media Planner

Candidate Qualifications

 • วางกลยุทธ์การสื่อสารทั้งในรูปแบบระยะสั้นและระยะยาว
 • วางกลยุทธ์ในการซื้อโฆษณาช่องทางโซเชียลมีเดียเเละรายงานความเคลื่อนไหวทั้งภายในองค์กรเเละงานลูกค้าได้
 • จัดทำ Report และอธิบายให้ทางทีม และลูกค้าเห็นภาพได้
 • วิเคราะห์ทิศทางการสื่อสารจากข้อมูลหลังบ้านและข้อมูลอื่นๆ
 • ดูเเลช่องทางการสื่อสารของเครือ BrandThink ไม่ว่าจะเป็น Facebook Page, YouTube, Instagram, TikTok เเละ Twitter
 • จบปริญญาตรี สาขาโฆษณา การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วางเเผนเเละเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สื่อสารภายในเเละภายนอกทีมได้ดี
 • มีความสามารถและความเข้าใจด้าน Digital Marketing เเละ Social Media เป็นอย่างดี
Apply This Position

Account Manager

We are looking for Account Manager

Candidate Qualifications

 • ประสานลูกค้าเพื่อรับข้อมูลงานที่ลูกค้าต้องการ ทำสรุปและกำหนดขอบเขตความต้องการของลูกค้าให้ชัดเจน
 • จัดเตรียมข้อเสนอพร้อมวางแผนงานตามไทม์ไลน์เพื่อนำไปเสนอลูกค้า
 • บริหารระยะเวลาการทำงานและประสานทีมงานภายในเพื่อผลิตงานให้เป็นไปตามกำหนด
 • อำนวยความสะดวกลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นสมบูรณ์
 • มีประสบการณ์ในสายงานเอเจนซี หรือสายงาน Online Marketing อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย รักการทำงานเป็นทีม
 • มีใจรักด้านการทำงานสายเอเจนซี ชอบความท้าทายแปลกใหม่อยู่เสมอ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบ และเก่งเรื่องการจัดการเวลาและความสัมพันธ์
Apply This Position