Save My Self จาก MOODY

  • Year: 2020
  • Project: Save My Self จาก MOODY
  • Business Unit: IP Experience

นำเสนอความเป็นตัวตนของ Moody เพื่อนำเสนออกมาเป็น O2O Creative Experience, กิจกรรมบนช่องทาง online ที่ชวนคนเข้ามาแชร์เรื่องราวร่วมกัน, คัดเลือกผู้ร่วมงานจำนวน 100 คน เพื่อร่วมฟังและแลกเปลี่ยนมุมมอง Save My Self จากแขกรับเชิญสุดพิเศษ